Practical-Research_M

 


 פיתוח שיטות למחקר-מעשי בתכנון אדריכלי

מחקר דוקטורט של ערן קפטן (חלק שני)
מאת: ערן קפטן, המנחה: פרופ’ אביתר אראל
אוניברסיטת בן גוריון, מחלקת אדם במדבר, אוקטובר 2012

 

תקציר

החלק השני של המחקר כלל מטא-ניתוח (של החלק הראשון), סינתזה (עם מספר מאפייני תכנון של תאורה טבעית), ופיתוח מהלך עבודה לתכנון תאורה טבעית וביצוע מחקר מעשי בפרקטיקה האדריכלית.

המטא-ניתוח כלל ניתוח נוסף (מעבר לניתוח הבסיסי אשר הוצג בחלק הראשון של המחקר), במיוחד ניתוח לחשיפת ידע חבוי והערכה של התאמת תהליך מחקר אקדמי גם לצורכי מחקר מעשי. נמצא כי שלבי המחקר דומים: אולם למרות שהם בנויים משלבים דומים בסדרם, יש שוני משמעותי בין תהליך המחקר באקדמיה לתהליך בפרקטיקה, במיוחד במטרות ובהיקף מרבית השלבים. הסינתזות תוכננו לגשר על פער ידע בין מידע ממוקד אשר נרכש באמצעות החלק הראשון של המחקר והמידע המקיף הנדרש לפיתוח בחלק השני. הסינתזות כללו תחילה הרחבת סקר הספרות בתחומים שונים, המשיקים לשאלות המחקר המשניות. לאחר מכן מידע זה שולב עם המידע הממוקד אשר נרכש במחקר התאורה הטבעית הבסיסי והמטא-אנליזה, לפיתוח המלצות מתודולוגיות. שיטות אלו אורגנו למהלך עבודה לתכנון תאורה טבעית. מהלך העבודה מציע שילוב משופר של מחקר בתהליך התכנון האדריכלי, באמצעות תפיסה כוללנית של ארגון המטלות הרלוונטיות הנדרשות לתכנון יעיל של תאורה טבעית. זאת בהתאם לאופי המומחיות הנדרשת (תכנון אדריכלי, ייעוץ, ומחקר מעשי), וכן בהתאם לשלבי התכנון האדריכליים. מהלך העבודה מציע בפירוט תהליך לביצוע מחקר תאורה טבעית בפרקטיקה, על ידי שימוש בכלים מדעיים (בעיקר הדמיות תאורה טבעית). מחקר זה מבוסס על שיטות מחקר אקדמי או יישומי, אשר הותאמו לאופי הפרקטיקה האדריכלית. אולם, מכיוון שהיקף ומטרות מחקר זה שונות באופן ניכר מאלו של מחקר אקדמי או יישומי, המונח “מחקר מעשי” מוצע לתהליך חקירתי מעין זה. תהליך התכנון יכול להכיל מספר מחקרים מעשיים עצמאיים וקצרי מועד.

מהלך העבודה המוצע יכול לשמש בסיס לפיתוח עתידי של מערכת מומחה, המאפשרת לאדריכלים ומומחים תמיכה בתהליכי תכנון תאורה טבעית ומחקר מעשי. מהלך העבודה יכול להיות מיושם באמצעות התאמות רלוונטיות לתחומי תכנון אחרים כגון תכנון הצללה, מאפיינים תרמיים, מאפיינים אקוסטיים, ואוורור טבעי, ובכך לתמוך בתחום האדריכלות הנותנת דגש על תפקוד הבניינים.

 

Proposed Model of Design Process, Expert Knowledge, & Practical-Research: relationships among architectural design, expert knowledge, and practical-research (in plan view).

Proposed Model of Design Process, Expert Knowledge, & Practical-Research: relationships among architectural design, expert knowledge, and practical-research (in plan view).

 


Proposed Model of Design Process, Expert Knowledge, & Practical-Research: integrated expert knowledge and practical-research within a design process (for a single expertise, such as daylighting; in section view).

Proposed Model of Design Process, Expert Knowledge, & Practical-Research: integrated expert knowledge and practical-research within a design process (for a single expertise, such as daylighting; in section view).

 

Proposed Daylighting Workflow: an outline of design and practical-research methods for architectural practice.  The proposed Practical-Research is a systematic inquiry designed to generate missing information to the design team. It usually includes a very short autonomous process carried out during certain stages of the design process.

Proposed Daylighting Workflow: an outline of design and practical-research methods for architectural practice.
The proposed Practical-Research is a systematic inquiry designed to generate missing information to the design team. It usually includes a very short autonomous process carried out during certain stages of the design process.

 


 

פרסומים רלוונטיים

פרויקט השנה- ציון לשבח, קטגוריית מחקר, פרס אמיליו אמבז לבנייה ירוקה (בניהול מגזין אדריכלות ישראלית), “שילוב מחקר פרקטי בתהליך התכנון”. פורסם במגזין אדריכלות ישראלית 96, עמ’ 92, 2014.

קפטן ערן. 2014. מחקר-מעשי כחלק מתהליך תכנון תאורה טבעית בבתי ספר. חשמל ואנשים, כתב עת של התאגדות מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה בישראל. גיליון 50, מאי 2014, עמודים 8-12.