Ramot-School_580


(הצעה לתכנון בית ספר מקיף רמות (תחרות אדריכלית

באר שבע, 2013
יזם: עיריית באר שבע
אדריכלות: לוין אדריכלים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי והדמיות