Western-Galilee-College_580


בית הספר לניהול, המכללה האקדמית גליל מערבי

עכו, 2009-2014, 5,200 מ”ר, 50 מליון ש”ח
תורם: סר הרי סולומון
אדריכלות: ערן מבל אדריכלים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי
(בשיתוף עם לשם שפר – איכות הסביבה)