Tel-Aviv-Yafo-College_580


ב”ס לניהול וכלכלה, המכללה האקדמית ת”א-יפו

יפו, 2006-2010, 6500 מ”ר
אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי
(בשיתוף עם א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה בע”מ)
מקום ראשון בתחרות אדריכלים