Techni-College_580


 המכללה הטכנולוגית של חיל האוויר

באר שבע, 2002
יזם: עיריית ב”ש קרן סאקטא רש”י
אדריכלות: מתי קונס, דוד כהן, גיל מרירס
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ הצללה