Ramot-Alon-Mall_580


קניון רמות אלון

רמות, ירושלים, 2006-2011, 18,000 מ”ר
יזם:רמות אלון
אדריכלות: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים
מחקר ואקו-אדריכלות: יעוץ אקלימי
(בשיתוף עם א.ש.ל איכות סביבה ואקוסטיקה)